Start arrow Szkoła Równych Szans
SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

 

Projekt „ Szkoła równych szans ”, kierowany do uczniów klas 4 – 6, jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Raciborzu  przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu od stycznia bieżącego roku.

 Początkowo nieufnie przyjmowany przez dzieci („Znowu dodatkowe zajęcia!”) i z pewną obawą przez prowadzących („Czy będzie frekwencja?”),  szybko stał się popularny i doceniony.

Okazało się, że  stanowi doskonałe uzupełnienie procesu edukacyjnego i poznawczego, jakiemu poddawany jest uczeń w toku nauki podstawowej.  Specyfika środowiska szkoły (rodziny patologiczne, wielodzietne, ubóstwo, eurosieroctwo) dodatkowo przemawia za wprowadzeniem Programu, który stymuluje prawidłowy  rozwój u dzieci zaniedbanych i pozbawionych wystarczającego wsparcia ze strony rodziców.

Działania wyznaczone przez Projekt pozwalają na zmniejszenie różnic pomiędzy uczniami szkół wielkomiejskich i miejskich, a wychowankami małych, czasem wręcz prowincjonalnych placówek, jaką jest nasza.

Ułatwiając dostęp do zdobyczy kultury, mediów czy komputerów, umożliwiają pełne uczestnictwo w ogólnoświatowym rozwoju cywilizacyjnym. Nie sposób także przecenić roli Projektu w zakresie budowania i umacniania poczucia wartości u dzieci ze środowisk peryferyjnych. Celem zajęć jest bowiem niwelowanie  kompleksu niewiedzy  i braku obycia. Dążymy do niego poprzez poszerzanie horyzontów, wzbogacanie wiadomości, motywowanie do wysiłku i wskazywanie pozytywnych wzorców.

 

W ramach Projektu realizowanych jest 5 zadań:

 

1. Terapia logopedyczna.


2. Dobra kultury w naszym zasięgu.

 

Na zajęciach uczniowie poznają dobra kultury w naszym otoczeniu: kino, teatr, muzeum  oraz  uczą się jak w sposób kulturalny i przyjemny z nich korzystać. 20 maja bieżącego roku byliśmy w kinie Bałtyk na projekcji animacji pt. „ Jak wytresować smoka”.

 

nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Pisarczyk


3. Mówimy pięknie po polsku.

 

W ramach bloku "Mówimy pięknie po polsku" prowadzono zajęcia dla 2 grup wiekowych ( 4 i 5 kl.).Nie przypominały lekcji, lecz raczej warsztaty językowe, których celem było usystematyzowanie wiedzy o języku ojczystym i wdrożenie do świadomego, poprawnego stosowania polszczyzny w różnych kontekstach i odniesieniach. Stosowano różnorodne formy i metody, które uatrakcyjniały spotkania: konkursy tematyczne, zagadki i rebusy, elementy dramy. Dzieci mialy okazję obcować z literaturą piękną w przekazie audiowizualnym i filmowym. Uczyły sie właściwego odczytywania tekstów, odpowiedniej interpretacji i oceny wartości. Utrwalały praktyczne wiadomości z gramatyki, budując dłuższe i krótsze wypowiedzi ustne, ze świadomym i kontrolowanym zachowaniem  norm poprawnościowych. Odpowiednio dobrane zabawy i gry zespołowe ułatwialy zapamiętywanie, pobudzaly wyobraźnię i wyrabiały zdolność koncentracji.

 

Zajęcia w pracowni komputerowej

W trakcie zajęć uczniowie (kl. VI) rozwiązywali na komputerach zadania z j. polskiego z testów kompetencji po klasie VI. Korzystali przy tym, ze strony CKE oraz portalu edukacyjnego Interklasa i innych stron poleconych przez nauczyciela. W programie MS Word pisali listy, sprawozdania, opowiadania. Redagowali i wykonywali zaproszenie. Korzystali z multimedialnych programów edukacyjnych doskonaląc swoje umiejętności w zakresie ortografii. Przygotowali wypowiedź na temat zagrożeń i zalet Internetu, wykorzystując przygotowaną samodzielnie prezentację multimedialną. Autorzy najwyżej ocenionych wypowiedzi, przedstawili je wraz ze swoimi pracami na forum szkoły, podczas podsumowania konkursów, które odbyły sie w naszej placówce w ramach realizacji programu "Bezpieczeństwo w Sieci".

 

Image

 

Image

 

Image

 

nauczyciele prowadzący zajęcia: Anna Płonka i Bożena Gładysz


4. Z komputerem w świat matematyki i przyrody.

 

Matematyka

 W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali na komputerach zadania z matematyki z testów kompetencji po klasie VI. Korzystali przy tym, ze strony CKE oraz portalu edukacyjnego Interklasa i innych stron poleconych przez nauczyciela. Po rozwiązaniu każdego testu, wszystkie zadania zostały przeanalizowane, te  które sprawiły trudność zostały rozwiązane na tablicy. Natomiast, rozwiązując testy interaktywne, uczniowie samodzielnie mogli sprawdzić uzyskany wynik oraz poprawne rozwiązanie. Ponadto, na zajęciach uczniowie uzupełniali, utrwalali i poszerzali swoją wiedzę i umiejętności   korzystając z multimedialnych programów edukacyjnych tj. edu_ROM, „Matematyka wokół nas” (zadania dla klasy VI).

 

Image

 

Image

 

Image

 

nauczyciel prowadzący zajęcia: Bożena Gładysz 

 

Przyroda

Na zajęciach w atrakcyjny i ciekawy sposób powtarzamy  i utrwalamy  wiadomości z przyrody. Poprzez  rozwiązywanie różnorodnych testów kompetencji przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego oraz tablicy interaktywnej uczniowie mogą lepiej przygotować się do sprawdzianu po klasie szóstej.

 

nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Pisarczyk

 

5. Wspomagamy rozwój dziecka.

 

W ramach zajęć „Wspomagamy rozwój dziecka” prowadzonych przez pedagoga uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości w nauce. Na zajęcia uczęszcza siedmioro uczniów u których  w trakcie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej stwierdzono specyficzne trudności w sposobie pracy. W czasie zajęć uczeń jest obserwowany pod kątem: postępów w nauce, niwelowania zaburzeń rozwojowych, reakcji emocjonalnych, motywacji do pracy.

 

nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Niedzielska

 

 

Prowadzący starają się, aby uczestnikom nie kojarzyły się z obowiązkowymi lekcjami, ale raczej z przygodą i wyprawą w świat kultury i wiedzy. Wyprawą, do której uczniowie  dobrowolnie  przystępują, bez przykrych konsekwencji w postaci zadań domowych, odpytywania i oceniania. Atrakcyjne i różnorodne metody i formy ułatwiają przyswajanie nowych wiadomości, budzą ciekawość i zachęcają do samodzielnych poszukiwań. 


Nauczyciele w niecodzienny i interesujący sposób  poszerzają wiedzę podstawową, którą uczniowie zdobyli na lekcjach. Stosują różnorodne formy edukacyjne: od zabaw, gier, krzyżówek, zagadek, testów -   do multimedialnych programów i  tablicy interaktywnej. Zajęcia urozmaicane są dodatkowo elementami, które nie tylko zdecydowanie odróżniają je od „zwykłych” lekcji, ale uatrakcyjniają przebieg i zachęcają do uczestnictwa (nietypowe miejsce, siadanie w kręgu, większa swoboda itp.). Uczniów przyciąga także możliwość obejrzenia filmu czy spektaklu teatralnego, wizyty w muzeum lub wycieczki związanej z tematem zajęć. Dla wielu z nich jest to czasem jedyna okazja do obcowania z dobrami kultury i sztuki.

 

Kilkumiesięczna praktyka realizowania zadań objętych Programem dowiodła, że jest on pożądany i potrzebny. Nie przekłada się co prawda na natychmiastowe i widoczne efekty edukacyjne, jednak z pewnością w znaczący sposób wzbogaca ofertę szkoły w zakresie działań zmierzających do zapewnienia wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »