Start

Image

 

Odbiór bezpłatnych maseczek

 

(4 sztuki / osobę) 

 

dla mieszkańców Raciborza

 

 

Wydawane w bibliotece szkolnej w godzinach: 

 


poniedziałek 7:30 - 12.00


wtorek 8:00 - 16:00

 

środa 9:00 - 17.00

 

czwartek  9:00 - 17.00

 

piątek  9:00 - 17.00

 

   

 

 

 

Image 

 

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola nr 9 w Raciborzu:

 

 

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia można dokonać od dnia 12.04.2021 r. od godz. 9:00 do

19.04.2021 r. do godz. 15:00 

 

 

 

Dnia 09.04.2021 r., o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 9 w Raciborzu.

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.):

§ 11 b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

   Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola nr 9 w Raciborzu:

 

 

 

                                                          Image

  

       Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do SP 7 w Raciborzu:

 

 
 
 
  

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów klas 1-3!
Drodzy uczniowie !


Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. wracamy do nauki stacjonarnej w szkole.


Chcąc zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców , w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki

i Głównego Inspektora Sanitarnego, w szkole będzie obowiązywała Procedura bezpieczeństwa mająca na

celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu od dnia 18 stycznia 2021r.,

która znajduje się w linku poniżej:

 

Procedura covid 19 od 18.01.2021 dok. pdf 

 

Bardzo proszę wszystkich o zapoznanie się i stosowanie zawartych w tej procedurze postanowień!

 

Poniżej przedstawiam wyciąg z tej procedury - najistotniejsze zapisy :

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi

oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej

(m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce , zgodnie z instrukcją użycia

środka dezynfekującego.

 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania

w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.


5. Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły – wszystkie klasy według planu lekcji
Klasa 1a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem głównym, od strony ul. Tuwima
Klasa 2a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Wrocławskiej
Klasa 3a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Małej

6. Zasady korzystania z szatni :
Klasa 1a – szatnia na parterze wyznaczone, osobne wejście
Klasa 2a – szatnia na parterze wyznaczone, osobne wejście
Klasa 3a - korytarz przy auli

7. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) - decyduje nauczyciel
Miejsca przebywania uczniów na przerwach :
Klasa 1a korytarz na pierwszym piętrze
Klasa 2a korytarz na parterze
Klasa 3a korytarz przed aulą i w auli

8. korzystanie ze stołówki szkolnej : na długiej przerwie z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń

sanitarnych

 

9. zajęcia na boisku : bez kontaktu z uczniami z innych oddziałów z uwzględnieniem obowiązujących

obostrzeń sanitarnych

 

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali:
Klasa 1a w sali nr 17
Klasa 2a w sali nr 05
Klasa 3a w sali nr 22a

Mam jeszcze prośbę do rodziców uczniów, którzy korzystają z opieki świetlicowej.
Ze względu na możliwość kontaktu w świetlicy z dziećmi z różnych klas, proszę, jeśli tylko jest to możliwe,

o nieposyłanie dziecka do świetlicy. Zminimalizuje to potencjalne ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Łączę pozdrowienia i życzenia zdrowia !

A. Skurk - dyr. ZSP2 
 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 

Rodzice i opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, mogą wejść do szkoły, do strefy rodzica (korytarz parter, przy drzwiach głównych, strefa ograniczona pomarańczowymi pasami) zachowując zasady:

 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,

- rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

 

Osoba odprowadzająca i odbierająca dzieci ze szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Z dniem, w którym miasto Racibórz zostanie wpisane
do strefy ż
ółtej lub czerwonej, będzie obowiązywał

    bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób z zewnątrz.